Verksamhetsområden

 1. BROTTMÅL

Offentlig försvarare

Om du blir kallad till förhör som misstänkt för något brott har du alltid rätt att begära en offentlig försvarare. Du kan begära den advokat du önskar. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information. Vi har stor erfarenhet som försvarsadvokater och du kan alltid begära att företrädas av oss. Det är tingsrätten som beslutar och utser en offentlig försvarare.

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål och gör alltid vårt yttersta för att dina intressen och rättigheter tas tillvara. Du som klient ska få en rättvis behandling. Vårt uppdrag som försvarare är att i enlighet med god advokatsed tillvarata din rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.

Vid polisförhör bör du alltid ha med dig en advokat som kan hålla dig informerad om dina rättigheter. Som advokat har vi en bättre möjlighet att kunna stötta dig när vi är med på förhör redan från början. Detta gör att vi får insyn i ditt ärende och att vi därmed kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi har full sekretess.

Halmstads Tingsrätt

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Rätten till försvarare regleras i rättegångsbalkens 21:a kapitel ”Om den misstänkte och hans försvar”. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas, om det begärs.

En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden. Är du misstänkt för något brott? Kontakta oss för hjälp.

Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett brott? Som brottsoffer kan du välja att någon av oss på Advokat SA förordnas som målsägandebiträde för dig. Att vara målsägande i en brottmålsprocess kan ofta vara svårt och man kan hamna i en utsatt situation. Du behöver någon vid din sida som kan förbereda dig inför rättegången och få dig att känna dig trygg under hela rättsprocessen. Tänk på att be om ett målsägandebiträde redan vid din första kontakt med polisen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.

I vårt uppdrag ingår att företräda dig före, under och efter rättegången. Vi är med vid polisförhör, informerar dig om rättegången och hjälper dig med bland annat att framställa skadeståndskrav, men även med andra frågor som kan uppkomma.

Det är staten som betalar kostnaderna för dig som målsägande. Kontakta oss för hjälp.

Privat försvarare

En privat försvarare har samma möjligheter att försvara dig som en offentlig försvarare har. Kostnaden för ett privat försvar betalas inte av allmänna medel. Det är i stället du som klient som får svara för advokatens kostnader. Om du frikänns eller förundersökningen läggs ner kan du få ersättning av allmänna medel för sina försvararkostnader. Är du misstänkt för något brott och behöver privat försvarare?
Kontakta oss för hjälp.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn kan utses när någon under 18 år misstänks ha utsatts för brott av en vårdnadshavare eller om det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. En särskild företrädare tar då över vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnets deltagande under förundersökning, polisförhör eller eventuell rättegång. Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn.

Det ställs höga krav på lämplighet som särskild företrädare. Förmåga att kunna kommunicera med barnet är viktigt för att tillvarata barnets intresse. En ansökan om förordnande görs av åklagaren hos tingsrätten.
Kontakta oss om du har frågor.

2. FAMILJEMÅL

Vårdnad, boende och umgänge

Vår förhoppning är att de flesta som delar på sig, tillsammans för barnens bästa, ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Tyvärr vet vi att det inte alltid går. Om du och din före detta partner inte kan komma överens i frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och/eller umgänge med barn erbjuder vi dig hjälp och rådgivning avseende dessa frågor. Vi arbetar med alla typer av familjemål och har lång erfarenhet av denna typ av mål. Vi har varit ombud i över trehundra vårdnadstvister.

Ett krav som vi ställer på dig som klient är att du är överens med oss om att vi arbetar för barnets bästa. Kontakta oss för hjälp.

Familjemål

Vårdnad

Vårdnad är benämningen på det juridiska ansvaret för barn. Den som har vårdnaden bestämmer i alla viktiga frågor som rör barnet. Har ni gemensam vårdnad måste ni vara överens i frågor som var barnet ska bo, vilken skola barnet ska gå i, kontakter med sjukvård etc. Om ni inte kan komma överens eller om du har frågor, kontakta oss. Vi hjälper till i tvister som rör barns vårdnad. Kontakta oss för hjälp.

Boende

När det gäller tvister kring vem barn ska bo hos är det en bedömning som måste göras i varje enskilt fall. Har någon av vårdnadshavarna ensam vårdnad är det där barnet ska bo. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad är det flera omständigheter som ska vägas in när det ska avgöras var barnet ska var bosatt. Vi går igenom förutsättningarna tillsammans med dig när vi biträder i en vårdnadstvist.
Kontakta oss för hjälp.

Umgänge

Oavsett ensam eller gemensam vårdnad ska även frågan om umgänge mellan barnet och föräldrarna fastställas. Vi har stor erfarenhet kring frågor om barns rättigheter i vårdnadstvister. Det är barnets rätt till umgänge med sina föräldrar som är styrande. Kontakta oss för hjälp.

Medlare i familjemål

När föräldrar inte klarar av att komma överens i vårdnadsmål kan domstolen ge i uppdrag till en medlare att hjälpa föräldrar att hitta en lösning för barnets bästa. Tingsrätten kan utse en medlare. Kostnaden för medlare betalas av det allmäna. Som medlare i familjemål krävs att man har särskild kunskap om barn och även har erfarenhet av att lösa konflikter och har genomgått utbildning i medlingsteknik. Vi åtar oss uppdrag som medlare i alla domstolar utom i Halmstads tingsrätt.

 3. SOCIALRÄTT

Socialrätt är regler om social trygghet, både genom socialtjänst och det statliga socialförsäkringssystemet. Socialrätt omfattar även tvångsvård och omhändertagande av barn. I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det rör sig om barn och unga sker det med stöd av LVU. Om det gäller missbrukare eller psykiskt sjuka sker det med stöd av LVM respektive LPT. De socialrättsliga ärendena är ofta av känslig karaktär, vilket förutsätter ett stort engagemang och stöd genom hela processen. Vi på Advokat SA har specialiserat oss på socialrätt och åtar oss bland annat uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertaganden.

Har du frågor om socialrätt eller är i behov av hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Advokat Stefan Andersson - Socialrätt

LVU – Lagen om vård av unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), reglerar omhändertagande av barn under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år.

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende får socialtjänsten tvångsomhänderta ett barn med stöd av LVU. Detta under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom vårdnadshavarnas samtycke. Tvångsvård och omhändertagande av barn är en oerhört ingripande åtgärd som staten kan företa mot den enskilda individen.

Alla parter i ett LVU-mål har rätt till ett offentligt biträde som hjälper till och företräder parten juridiskt. Har du frågor eller behov av hjälp kring ett LVU-ärende? Kontakta oss för hjälp.

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) innebär att personer kan omhändertas för vård och behandling mot deras vilja. Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer där de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade.

Syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få individen att medverka frivilligt i vården men man väger även in skyddsaspekten av både den enskilde som samhället i övrigt.
Kontakta oss för hjälp.

LVM – Lagen om vård av missbrukare

Socialtjänsten kan ingripa och omhänderta en person för att denne ska kunna ges tvångsvård på grund av missbruksproblematik. Det gäller personer som behöver hjälp för att komma bort från exempelvis alkoholmissbruk och narkotika.

Vård ska om möjligt ges med individens samtycke, men om samtycke inte ges kan tvångsvård bli aktuellt. Då krävs det att individen utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller en uppenbar risk att förstöra sitt liv. Individen kan också bedömas riskera att skada sig själv eller någon närstående. Omhändertagande eller vård prövas alltid av förvaltningsrätten.

Vid mål om tvångsvård har du rätt till ett offentligt biträde och du har själv möjlighet att välja vilken advokat som ska företräda dig. Ett offentligt biträde innebär inte någon kostnad för den enskilde utan bekostas av staten. Kontakta oss för hjälp.

 4. BYGGLOVSÄRENDEN

Bygglov/Plan- och bygglagen

Vi har omfattade kunskap och erfarenhet inom ärenden som hänför sig till plan- och bygglagen. Vi kan bistå vid utformningen av ansökningar om bygglov, kontakter med byggnadsnämnden samt med att överklaga alla typer av förelägganden, avgifter och beslut. Vi kan även uppträda som ombud vid sådana prövningar. Har du frågor?
Kontakta oss för hjälp.

Advokat Stefan Andersson - Bygglov

Bygglov

Behöver du rådgivning gällande utformning av bygglovsansökan eller inför överklagande av bygglovsbeslut? Vi erbjuder juridisk hjälp avseende byggrättsliga frågor. Det kan exempelvis innebära att genomföra utredningar, ge rådgivning och upprätta överklagande av bygglovsbeslut som inte gått din väg. Har du frågor? Kontakta oss för hjälp.

Strandskydd

Är din fastighet belägen nära vatten och omfattas av strandskydd? Strandskydd innebär begränsningar gällande vilka åtgärder som får vidtas på fastigheten. Vi erbjuder juridisk rådgivning gällande dispens. Vi erbjuder dig även hjälp med att upprätta yttranden i en pågående process gällande strandskyddsdispens eller överklaga beslut som inte gått din väg. Har du frågor? Kontakta oss för hjälp.

Förhandsbesked

Planerar du att bygga nytt på en obebyggd tomt och funderar på att ansöka om förhandsbesked? Vi erbjuder juridisk hjälp inför ansökan, under handläggningen samt med att upprätta överklagande av beslut som inte gått din väg. Har du frågor? Kontakta oss för hjälp.

Kom i kontakt med oss!

Vi finns alltid nära till hands när du behöver rättslig hjälp. Skriv ett meddelande eller slå oss en signal.

Godkännande av villkor*

Advokat Stefan Andersson

Box 398, 30109 Halmstad

Tyghusgatan 4, Lilla torg

Växel 035-17 65 00

info@advokatsa.se